Hämeen ELY-keskus edistää hiilineutraaliutta

Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä, ja pian sen jälkeen meidän pitää olla hiilinegatiivisia. Hiilinegatiivisuus tarkoittaa, että tuote, yritys tai kunta tai valtio sitoo hiilidioksidia enemmän ilmakehästä kuin päästää sitä. 

Elinvoima- liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) toteuttavat valtion viranomaisena hiilineutraaliustavoitetta.  Hämeen ELY-keskuksessa kiertotalouden edistäminen on yksi kolmesta strategisesta kärjestä. Kaksi muuta ovat ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen sekä työllisyyden edistäminen.  

Tällä hetkellä talous ei toimi kiertävällä tavalla. Kiertotalous on keino talouskasvuun ja samanaikaiseen päästöjen pienentämiseen, yhden maapallon rajoissa. Ei tarvitse olla kummoinen ennustaja voidakseen sanoa, että kiertotalouden edistäminen entisestään on menestymisen reunaehto. Esimerkiksi materiaalien ja tuotteiden suunnittelussa ei pidä tehdä materiaaleja tai tuotteita, joita ei voi korjata tai kierrättää. Vähähiilinen rakentaminen on merkittävä mahdollisuus. 

Biotalous ja kiertotalous ovat osin päällekkäiset käsitteet. Molemmissa edistetään systeemistä muutosta kohti uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä uusiutumattomien sijaan. Hämeessä biotaloudella on loistavat mahdollisuudet, jos ilmastonmuutoksen riskeihin varaudutaan ja haavoittuvuuksia osataan vähentää. 

ELY-keskus tarjoaa rahoitusta ja neuvontaa bio- ja kiertotalouden alalla 

Bio- ja kiertotalouden alle kohdentuva innovaatiotoiminta tarjoaa laajalti mahdollisuuksia yrityksille kasvuun ja kansainvälistymiseen. Hämeen ELY-keskuksen kautta voi hakea yritystukirahoitusta haastaviin, korkeatasoisiin ja vaikuttavuudeltaan merkittäviin innovaatiotoiminnan hankkeisiin. 

Kehittämisen kärkenä voi olla esimerkiksi ideoiden, tuotteiden tai palvelujen tuotteistaminen ja kaupallistaminen tai kansainvälistymisen edistäminen ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Lisäksi tukea on saatavissa resurssiviisaisiin tuote- tai tuotantomenetelmien kehitykseen. Tulevalla rakennerahastokaudella 2021-27 kiertotalouden merkitys tulee entisestään korostumaan, kun EU:n tavoitteena on edistää matkaa kohti vihreämpää ja vähähiilistä Eurooppaa.  

Yritystukirahoitusten lisäksi ELY-keskus tuo Team Finland -verkoston yritysten käyttöön kansainväliseen liiketoimintaan liittyen. ELY-keskuksissa toimivat Team Finland -koordinaattorit ovat maakuntien linkki verkoston toimijoihin ja palveluihin. Team Finland -verkosto tarjoaa kansainvälistymisneuvontaa, kansainvälistä verkottumista ja yhteyksien luomista tukevia palveluja, kansainvälistymisvalmiuksia ja -osaamista edistäviä palveluita sekä kansainvälistymistä edistäviä rahoituspalveluita. Lisäksi on tarjolla tietoa ja neuvontaa mm. vientikohdemaan markkinoista, toimintaympäristöstä ja kansainvälisten markkinoiden mahdollisuuksista. 

ELY-keskus valvoo, ohjaa ja neuvoo yrityksiä ympäristökysymyksissä

Kiertotalouden tavoitteena on, että talous toimii ympäristön kantokyvyn rajoissa. Keskeistä on säästää luonnonvaroja ja hyödyntää materiaalit tehokkaasti ja kestävästi. Samaan päämäärään pyritään myös ympäristönsuojelu- ja jätelain säännöksillä.  

Monet kiertotalouden innovaatiot ja uudet prosessit liittyvät tällä hetkellä jätteenkäsittelyyn. Jo innovaatioiden suunnitteluvaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä ELY-keskukseen ja selvittää, mitä mahdollisia jäte- ja ympäristönsuojelulainsäädännön edellyttämiä lupia toimintaan tarvitaan ja mitä selvityksiä on tehtävä. ELY-keskus antaa myös tietoa eri toimialoilla käytössä olevasta parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta, jota ympäristöluvissa pääsääntöisesti vaaditaan. ELY-keskuksesta löytyy myös tietoa mm. pohjavesialueista, pintavesien tilasta ja herkistä luontokohteista. Nämä on tarpeen ottaa huomioon aina, kun uuden toiminnan sijoituspaikkaa pohditaan.  

Suurten hankkeiden ja vaarallisia jätteitä sisältävien hankkeiden ympäristöluvat myöntää AVI, mutta noudattamista Kanta- ja Päijät-Hämeessä valvoo Hämeen ELY-keskus. ELY tekee luvanvaraisiin laitoksiin säännöllisesti tarkastuksia ja tarkastaa ympäristölupien edellyttämän vuosiraportoinnin. ELY-keskus myös neuvoo ja ohjaa yrityksiä ympäristökysymyksissä ja tekee tarvittaessa arvion siitä, onko suunniteltuun toimintaan tarpeen hakea ympäristölupa tai esim. tehdä koetoimintailmoitus. Hämeen ELY-keskus päättää myös YVA-menettelyn käynnistämisen tarpeesta. Ilmoitukset jätteen hyödyntämisestä maanrakentamisessa (ns. MARA-ilmoitukset) käsitellään ELY-keskuksessa, samoin kuin jätteenkuljettajien rekisteröintihakemukset. 

YVA-menettely, ympäristölupahakemuksen laadinta ja ympäristölupapäätös lisäävät hankkeen kustannuksia ja niihin liittyvät viranomaismenettelyt kestävät nopeimmillaankin lähes vuoden.  Tarvittavat viranomaiskäsittelyt kannattaa selvittää jo heti hankkeen alkuvaiheessa, jolloin niihin voidaan varautua sekä hankkeen budjetoinnissa että aikataulutuksessa. Olettehan yhteydessä ELY-keskukseen matalalla kynnyksellä jo innovaatioiden hankkeistamisvaiheessa, niin selvitämme asioita yhdessä!

Kirjoittaja

Eira Rosberg-Airaksinen, johtava asiantuntija, Hämeen ELY-keskus 

Tuomo Kauha, Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori, Hämeen ELY-keskus 

Sinikka Koikkalainen, valvontapäällikkö, Hämeen ELY-keskus

Lue myös

Translate »